นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทฯ”) มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (“ข้อมูลส่วน บุคคลทั่วไป”) และข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (“ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ละเอียดอ่อน”) (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขติดต่อ
 • ที่อยู่อีเมลล์
 • ภาพถ่าย
 • ที่อยู่
 • เพศ
 • ชื่อบัญชีเฟสบุ๊ค (Facebook)
 • ไอดีไลน์ (LINE ID)

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การก่อตั้ง พัฒนา จัดการ ดำรงไว้ เก็บรักษา หรือเข้าตกลงในเรื่องการสิ้นสุดซึ่งความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างท่านกับบริษัทฯ
 • การดำเนินกิจกรรมทางการขาย การตลาด และ ทางการแพทย์ ทั้งในรูปแบบพบปะและแบบดิจิตอล เมื่อกิจกรรมนั้นได้ผ่านการรับรองแล้ว
 • การจัดเตรียม หรือบริหารจัดการด้านลอจิสติกส์สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 • การดำเนินการรับรองลูกค้า
 • การบริหารจัดการบัญชีลูกค้า
 • การตรวจสอบและรายงานการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา
 • การรายงานตามกฎระเบียบภายในของบริษัทฯ
 • การจัดเตรียม ดำเนินการ หรือบริหารจัดการโครงการการตลาด เช่น การโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Advertising Product) การสร้าง แบรนด์และทำให้เข้าใจรับรู้ในเรื่องโรคภัยต่าง ๆ (Building Brand and Disease Awareness)
 • การจัดหาและให้บริการข้อมูลสินค้า
 • การจัดส่งข้อมูลให้แก่ท่านซึ่งเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ การศึกษา ทางการแพทย์ สื่อ และเอกสารส่งเสริมการขาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา (pharmacovigilance-related information) โครงการพัฒนาข้อมูลวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การประชุม และข้อมูลทางการเงิน และสัญญาที่บริษัทฯ เห็นว่าท่านอาจให้ความสนใจ

ความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ผลกระทบหากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการใดๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาได้ หากบริษัทไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น

การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับอย่าง เคร่งครัดและจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอก เว้นแต่ บริษัทฯ จะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งรวมถึง

 • บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ
 • คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์ หรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ได้รับอนุญาต
 • ธนาคารพาณิชย์
 • หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล

ในกรณีที่ต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎกระทรวง ประกาศ การตีความ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ออกภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะไม่เก็บ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือกฎหมายอีกต่อไป หากท่านถอนคำยินยอมของท่านที่ให้บริษัทฯ ขบลบบัญชีผู้ใช้ หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะลบข้อมูลของท่านที่ได้รวบรวมไว้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึง ข้อมูลนั้นได้ และบริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการถาวรทันทีที่สิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้บริษัทฯ ต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็นเวลานานกว่านั้น ซึ่งบริษัทฯ จะได้แจ้งให้ท่านทราบโดยทันที

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลภายใต้พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น บริษัทฯ มีการดำเนิน การอย่างเคร่งครัดและจริงจัง ภายใต้นโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่านมีสิทธิทุกประการตามที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้ เว้นแต่ในบางสถานการณ์ที่บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอใช้สิทธิ ของท่าน

และที่สำคัญคือท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ไม่ว่าจะในเวลาใด ก็ตาม ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถแจ้ง ให้บริษัทฯ ทราบได้ทุกเวลา

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับสิทธิของท่านและขั้นตอนการขอถอนความยินยอมได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ https://www.boehringerone.com/th/privacy

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ หรือประสงค์จะขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือใช้สิทธิใด ๆ ของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัทฯ โดยตรงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประเทศไทย
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: +66 2 308-8522
อีเมล: zzLEGCompDPOThailand@boehringer-ingelheim.com

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อกับตัวแทนของบริษัทฯ ได้

แบบฟอร์มการให้ความยินยอม

ข้าพเจ้า ผู้ลงนามข้างท้ายแบบฟอร์มนี้ ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในรายละเอียดข้างต้นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแล้ว ตลอดจนรับทราบสิทธิต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าพึงมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ที่บริษัทฯ ระบุไว้ใน ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ โดยตลอดแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น จึงขอแสดงเจตนาเกี่ยวกับการให้ความยินยอมโดยการใส่ เครื่องหมายลงในช่องที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

ข้าพเจ้าทราบดีว่าการที่บริษัทฯ ไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากข้าพเจ้าจะมีผลต่อบริษัทฯ ในการเสนอสินค้าและ/หรือบริการแก่ข้าพเจ้า ตลอดจนทราบดีว่าข้าพเจ้าสามารถขอถอนความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ได้ทุกเมื่อ และบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ด้วยความเคารพ

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ความยินยอมแก่บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของข้าพเจ้า